Методичні комісії

У своїй діяльності методичний кабінет ліцею спрямовує свою роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній процес.

Загальну організацію методичної роботи в ліцеї здійснює в.о. директора Сідор В.І., а безпосереднім організатором методичної роботи є методист ліцею Голодюк М.А.

Вся методична робота заснована на таких принципах: науковості, системності, конкретності, творчості. В основі методичної діяльності лежать такі основні підходи: проблемно-діагностичний, організація та управління успіхом, проектування, індивідуалізація управлінських дій.

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради, методичної ради, інструктивно-методичних нарад, методичних комісій та через діяльність школи  молодого педагога.

Методичний кабінет постійно поповнюється новими матеріалами: тематичними розробками педагогів, доповідями на засіданнях методичних комісій суспільно-гуманітарного та природничо-математичного профілю, матеріалами, зібраними під час вивчення передових педагогічних досвідів, новітніх ідей та технологій.

Основною груповою формою методичної роботи є методичні комісії, які роблять значний внесок у вирішенні задач щодо удосконалення професійної майстерності педагогічного колективу.

У ліцеї працює 5 методичних комісій:

  • «викладачів гуманітарного циклу, фізичного виховання та захисту Вітчизни » – голова МК Сорокіна В.В..,
  • «викладачів природничо-математичного циклу» – голова МК Долженко О.В.;
  • «методична комісія промислових професій»- голова МК Новицька В.С.;
  • «методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання залізничних професій» – голова МК Гакман О.С.
  • «вихователів та класних керівників» – голова МК Терновецька А.М.

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності.

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні корективів в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні змін і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, загальнопрофесійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних комісій проводяться відкриті уроки. На засіданнях методичної комісії вихователів та  класних керівників розглядаються питання: підвищення методичної майстерності класних керівників, соціальний захист учнів, розвиток творчих здібностей учнів, попередження правопорушень, превентивне виховання.

Методичні комісії під керівництвом своїх голів   проводять  засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи ліцею на навчальний рік.