Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійно-технічного

навчального закладу

«Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту»

 на 2022 рік

 розроблено на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНУ від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 та затверджено директором Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 27.08.2020р.  № 1)

 

І. Загальна частина

 1.1.    Ці Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту, розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНУ від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 з врахуванням:

Статуту Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту (затвердженого Наказу Міністерство освіти  і науки України №1324 від 23.10.2019р. зареєстрованого Відділом документів обігу департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій МОН України) додаток № 1;

Відповідно до  Реєстру суб’єктів освітньої діяльності   https://registry.edbo.gov.ua/university/2085/

1.2.    До Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту (далі Ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.    Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.    Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій  за такими освітніми рівнями:

професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»;

1.5.    Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється:

за регіональним замовленням – за рахунок видатків з бюджету міста Чернівці;

за державним замовленням – за рахунок видатків Державного бюджету України.

Здобуття повної загальної середньої освіти здійснюються за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

1.6.    Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1.    Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія, що функціонує на підставі Положення про приймальну комісію до Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту, затвердженого наказом директора ліцею

2.2.    Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.    Правила прийому до ліцею на 2022 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджені директором Ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.    Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії умов здобуття освіти, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.    Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, офіційний сайт ДПТНЗ «ЧПЛЗТ»  https://chplzt.com.ua/та обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією (додаток №3);

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією ;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій за віком вступників (додаток, № 4)

обмеження з професій за медичними показниками (згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/1413), згідно Закону України «Про зайнятість населення». Обмеження з професій може бути, якщо учням протипоказане здобуття освіти за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України;

обмеження за статтю не допускаються;

прийом до ліцею конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди;

порядок  розгляду оскаржень результатів співбесід;

Графік роботи приймальної комісії за адресою: м. Чернівці, вул. Капеланська, 27:

Понеділок – п’ятниця: з 800 до 1700 , обідня перерва з 1200 до 1230;

Субота, неділя – вихідний.

Ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для 215 здобувачів освіти, які проживають за межами м.Чернівців. Гуртожиток надається безкоштовно на навчальний рік, згідно договору на проживання. Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватись 29, 30, 31 серпня 2022 року.

порядок проходження медичного огляду вступників до Ліцею, за професіями для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

  • Терміни проведення прийому для здобуття освіти

За регіональним замовленням: з 01 червня до 31 серпня 2022 року.

За державним замовленням – визначаються Міністерством освіти і науки України.

Понад державне замовлення – упродовж року при формуванні групи (відповідно до укладених договорів на надання освітніх послуг та затверджених у встановленому порядку освітніх програм і робочих навчальних планів).

Терміни проведення прийому можуть бути продовженні відповідно до наказу МОН України.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1.    Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію  форму навчання, місце проживання, до якої додають:

Оригінал документ про освіту за умови вступу на денну форму навчання за регіональним (державним) замовленням; в інших випадках – завірену копію;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-о, довідка на групу фізичної культури 086-1/о, 063/о картка щеплень), на залізничні професії – сертифікати від нарколога та психіатра;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);

письмова згода на обробку персональних даних.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, ID картку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),

3.2.    Особи, які направляються для здобуття освіти підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.    Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Корінець розписки долучається до документів вступника.

 

ІV. Умови прийому

4.1.    Прийом до ліцею проводиться шляхом співбесіди вступників для здобуття освіти:

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

4.2.    Співбесіда може проводитися поетапно впродовж усього періоду прийому документів, згідно графіку, затвердженого відповідальним секретарем приймальної комісії.

4.3 Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» за комплексними завданнями, підготовленими за затвердженими відповідними методичними комісіями (наказ МОН України від 06.06.2014 №688 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів», затвердженими рішенням педагогічної ради (протокол від 27.08.2021р. №1).

 

  1. Зарахування

5.1.    Зараховуються поза конкурсом:

категорії громадян, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2019 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним/державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.    Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням для здобуття освіти.

5.3.    Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування для здобуття освіти до ліцею за обраною формою навчання.

5.4.    У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.    Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею, персональні дані вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

5.6.    Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм , замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про здобуття освіти та подальше працевлаштування.

5.7.    Зарахування до ліцею для здобуття освіти за рахунок видатків з Державного бюджету України, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення (при наявності такого).

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1.    Особи, які без поважних причин не приступили до занять упродовж 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

При невиконанні регіонального (державного) замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2.    Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж упродовж п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.    Контроль за дотриманням ліцеєм цих Правил здійснюється Міністерством освіти і науки України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки облдержадміністрації у межах делегованих повноважень.

 

Заступник директора з ВР                                            Людмила РУСНАК

Заступник директора з НВР                                         Дмитро ФІЛІПЧУК

Голова профкому                                                          Віктор ШМОРГУН

 

 

 

Додаток 3

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

з/п

Код професіїНазва професії (відповідно до ліцензії)Рівень кваліфікації випускниківТермін навчанняКількість учнів
17233,

8311

Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловозаслюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду, помічник машиніста тепловоза1,5 роки30
27136, 7212,

7221

Монтажник санітарно- технічних систем і устаткування, електрозварник ручного зварюваннямонтажник санітарно- технічних систем і устаткування 3 розряду, електрозварник ручного зварювання 2 розряду,1.5 роки30
На базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

з/п

Код професіїНазва професії (відповідно до ліцензії)Рівень кваліфікації випускниківТермін навчанняКількість учнів
17233,

8311

Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловозаслюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду, помічник машиніста тепловоза3 роки30
28312, 4211,

5112

Черговий стрілочного поста, касир квитковий, провідник пасажирського вагоначерговий стрілочного поста 2 розряду, касир квитковий II категорії, провідник пасажирського вагона3 роки30
37136, 7212,

221

Монтажник санітарно- технічних систем і устаткування, електрозварник ручного зварювання, коваль ручного куваннямонтажник санітарно- технічних систем і устаткування 3 розряду, електрозварник ручного зварювання 2 розряду, коваль ручного кування 2 розряду3 роки30

 

 

 

 

Додаток 4

Обмеження за віковими категоріями

 

№ з/пПрофесіяСтатьОбмеженняПримітка
1.Слюсар з ремонту рухомого складу;  помічник машиніста тепловозаЮнаки18 р. – на день проходження перед випускної виробничої практики
2.Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, коваль ручного кування, електрозварник ручного зварювання

 

Юнаки18 р. – на час закінчення навчального закладу
3.Черговий стрілочного поста; провідник пасажирського вагона; касир квитковийЮнаки, дівчата18 р. – на день проходження перед випускної виробничої практики